Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
गण्डकी प्रदेश सरकार

भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय

पूर्वाधार विकास कार्यालय, लमजुङ्ग

बेशिशहर, लमजुङ
गण्डकी प्रदेश सरकार

भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय

पूर्वाधार विकास कार्यालय, लमजुङ्ग

Government of Nepal Flag
न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+
IDO/LAMJUNG/W/ROAD/01/080-081
Invitation of Bids
IDO/LAMJUNG/NCB/W/17/080-081 (re)
स्वत प्रकाशन
Addendum IDO/LAMJUNG/NCB/W/17/080-081

भर्खरै अध्यावधिक सामाग्रीहरु

नागरिक वडापत्र

हामीले प्रवाह गर्ने सेवाको जानकारी


नागरिक वडापत्रको प्रकार
सडक तथा सडक पुलका नयाँ आयोजनाको माग

स्विकृत भएको १ बर्ष | निःशुल्क |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : सुमन गिरी

सडक, सडक पुल आयोजना मर्मत माग

स्वीकृत भएको १ बर्ष       | निःशुल्क |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : सुमन गिरी

सडक तथा पुल आयोजना संभाव्यता अध्ययन

स्वीकृत भएको २ महिना | निःशुल्क |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : सुमन गिरी

आयोजनाहरुको विस्तृत सर्भेक्षण (DPR तयारी), IEE/EIA, RP, GESI

३ महिना | निःशुल्क |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : सुमन गिरी

खरिद प्रकृया

९० दिन देखी १२० दिन सम्म | निःशुल्क |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : सुमन गिरी

आयोजना निर्माण कार्यको सम्झौता

१५ दिन भित्र | निःशुल्क |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : सुमन गिरी

बैंक खाता सिफारिस

१ दिन | निःशुल्क |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : सुमन गिरी

आयोजना निर्माण कार्य

सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार  | निःशुल्क |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : सुमन गिरी

निर्माणको मर्मत सुधार

१ बर्ष | निःशुल्क |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : सुमन गिरी

आयोजना निर्माण संचालन सम्बन्धमा प्राविधिक सहयोग

तुरुन्तै | निःशुल्क |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : सुमन गिरी

आयोजना अनुगमन/निरीक्षण/सुपरीवेक्षण

निरन्तर | निःशुल्क |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : सुमन गिरी

बिल भुक्तानी

बील प्राप्त भएको मितिले १ महिना भित्र | निःशुल्क |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : सुमन गिरी

आयोजनाको हस्तान्तरण

आयोजना सम्पन्न भएको १ महिना भित्र |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : सुमन गिरी

धरौटी फुकुवा

निवेदन पेश भएको १ महिना भित्र | निःशुल्क |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : सुमन गिरी

बार्षिक कार्यक्रम

बार्षिक कार्यक्रममा तोकिए बमोजिमको अवधि अनुसार | निःशुल्क |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : सुमन गिरी

शहरी विकास सम्बन्धी कार्य

बार्षिक कार्यक्रममा तोकिए बमोजिमको अवधि अनुसार | निःशुल्क |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : सुमन गिरी

कार्यालयको कार्य क्षेत्र भित्र परेका नगरोन्मुख क्षेत्र, बजार केन्द्र आदिमा शहरी विकास पूर्वाधार विकास तथा स्थानिय क्षेत्र विकास योजना तयार तथा कार्यान्वयन

बार्षिक कार्यक्रममा तोकिए बमोजिमको अवधि अनुसार | निःशुल्क |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : सुमन गिरी

भवन ऐन २०५५ र भवन नियमावलि २०६६ ले तोके बमोजिम निर्माण संहिता कार्यान्वयन गर्ने गराउने

बार्षिक कार्यक्रममा तोकिए बमोजिमको अवधि अनुसार | निःशुल्क |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : सुमन गिरी

आवास सम्बन्धी कार्य

बार्षिक कार्यक्रममा तोकिए बमोजिमको अवधि अनुसार | निःशुल्क |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : सुमन गिरी

भवन निर्माण सम्बन्धी कार्य

बार्षिक कार्यक्रममा तोकिए बमोजिमको अवधि अनुसार | निःशुल्क |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : सुमन गिरी

योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन

बार्षिक कार्यक्रममा तोकिए बमोजिमको अवधि अनुसार | निःशुल्क |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : सुमन गिरी

सूचना प्राप्त गर्ने

१ देखि ३ दिन भित्र प्रकृति हेरी | नियमानुसार |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : सुमन गिरी

भुक्तानी लिने तथा पेश्की, बेरुजु सम्बन्धी

सोही दिन | नलाग्ने |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : सुमन गिरी

धरौटी फिर्ता गर्ने

सिफारिश भएको मितिले ७ दिन भित्र | नलाग्ने |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : सुमन गिरी

धरौटी फिर्ता गर्ने

सिफारिश भएको मितिले ७ दिन भित्र | नलाग्ने |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : सुमन गिरी

जिन्सी तथा खरिद ब्यवस्थापन र फर्म सूचिकृत

सोही दिन | नलाग्ने |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : सुमन गिरी

सूचना प्रविधि तथा योजना तथा कार्यक्रमको सम्झौता सम्बन्धी कार्य

सोही दिन | नलाग्ने |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : सुमन गिरी

सिलबन्दी दरभाउपत्रको फाराम बिक्री

सोही दिन | रु १०००/- |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : सुमन गिरी

दरभाउको फाराम दाखिला

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : सुमन गिरी

दरभाउको फाराम मूल्याङ्कन र स्वीकृत

दरभाउ खोलेको मितिले ४५ दिन भित्र |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : सुमन गिरी

बोलपत्र फाराम बिक्री

रु ३,०००/- देखि रु २०,०००/- सम्म |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : सुमन गिरी

बोलपत्र फाराम दाखिला

सोही दिन |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : सुमन गिरी

दैनिक प्रशासन कार्य तथा कर्मचारी प्रशासन

१ देखि ३ दिन भित्र प्रकृति हेरी |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : सुमन गिरी

बोलपत्र फाराम मूल्याङ्कन र स्वीकृत

कार्य शुरु गरेको ९० देखि १२० दिन भित्र |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : सुमन गिरी

कार्यालयको सुरक्षा, सरसफाई तथा नागरिक सहायता कक्ष

तुरुन्तै | नलाग्ने |

गुनासो सुन्ने कर्मचारी : सुमन गिरी

पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2081-04-01 01:38:35

© सर्वाधिकार सुरक्षित पूर्वाधार विकास कार्यालय, लमजुङ्ग

Powered By: ProActive Developers